good gifts for fathers birthday yatra coupon codes 2012 shop and stop coupons finisherpix coupon 2014 carmike theater gift certificate

Epirubicin

0

Epirubicin – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Epirubicin pripada klasi lekova koji se zovu antioneoplastici. Hemijski se klasifikuje u grupu antraciklina. Tačan mehanizam citotoksičnog dejstva nije u potpunosti poznat, mada se pretpostavlja da se zasniva na interkalaciji DNK (reverzibilno umetanje/uvođenje jednog ili grupe molekula između dva ili više molekula). Epirubicin se umeta između nukleotidnog baznog para DNK kancerskih ćelija što uzrokuje njenu smrt.

Istraživanja pokazuju da ovaj lek ometa/sprečava replikaciju DNK što takođe za posledicu ima smrt kancerskih ćelija.

Nažalost, Epirubicin se ne vezuje specifično za kancerske ćelije odakle potiče njegov visok potencijal za toksičnost.

Indikacije

Epirubicin se koristi za lečenje:

 • Karcinoma dojke
 • Karcinoma jajnika
 • Karcinoma želuca
 • Mikrocelularnog karcinoma pluća
 • Papilarnog tranziciocelularnog karcinoma mokraćne bešike

Mere opreza

Epirubicin može da izazove fatalnu kongestivnu srčanu insuficijenciju koja može imati smrtan ishod. Rizik od pojave kardiotoksičnosti raste sa povećanjem doze. U kliničkim studijama, 0.9% pacijenata koji su primali 550 mg/m2 je razvilo ovaj neželjeni efekat, dok pacijenti koji su primali 900 mg/m2 su imali veću incidencu (3.3%). Kardiotoksičnost se može javiti na samom početku terapije ali i mesecima i godinama nakon prekida terapije.

Iz tog razloga, njegova primena je kontraindikovana kod pacijenata koji kardiomiopatiju, nestabilnu anginu pektoris, srčanu insuficijenciju, skorašnji infarkt srca ili teške aritmije.

Epirubicin je namenjen isključivo za intravensku primenu. Intramuskularna ili subkutana primena dovodi do pojave teške nekroze tkiva.

Akutna mijelogena leukemija se može javiti usled primene ovog leka, a pacijenti koji primaju druge antineoplastične lekove imaju veći rizik od razvoja ovog neželjenog efekta. Rizik od pojave ovog neželjenog efekta je veći ako je dužina terapije veća (0.27% pacijenata koji su primali epirubicin tokom 3 godine je razvilo mijelogenu leukemiju odnosno 0.55% pacijenata koji su primali epirubicin tokom 8 godina).

Primena Epirubicin leka kod pacijenata sa poznatom teškom mijelosupresijom je kontraindikovana. Pre terapije treba odrediti broj leukocita u krvi i redovno pratiti njihov broj tokom terapije.

Epirubicin se može primenjivati samo u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama i samo od strane doktora – specijaliste onkologije.

Epirubicin, trudnoća i dojenje

Primena ovog leka tokom trudnoće dovodi do retardacije rasta fetusa i njegove smrti, zbog čega je primena tokom trudnoće kontraindikovana.

Zbog mogućih neželjenih efekata na odojčad, kontraindikovano je dojenje tokom terapije ovim lekom.

Doziranje

Epirubicin postoji u obliku liofizilata za injekciju i najčešće se daje pomešan sa fiziološkim rastvorom (0.9% rastvor natrijum hlorida) u obliku intravenske infuzije u trajanju od 3-5 minuta.

Uobičajena početna doza je 100-120 mg/m2 na svakih 3-4 nedelje.

Pacijenti koji primaju 120 mg/m2 preventivno trebaju da primaju antibiotike, kao što su Bactrim (sulfametoksazol/trimetoprim) ili ciprofloksacin.

Primena ukupne kumulativne doze veće od 900 mg/m2 povećava rizik od kardiotoksičnosti.

Napomena: Lek se može primenjivati samo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i samo od strane iskusnog onkologa.

Interakcije

Istovremena primena Epirubicin leka sa sledećim lekovima je kontraindikovana:

 • Istovremena primena povećava rizik od ozbiljne mijelosupresije, pada broja leukocita i imuniteta što za posledicu ima pojavu ozbiljnih, životno-ugrožavajućih infekcija.
 • Teriflunomid i leflunomid. Istovremena primena povećava rizik od ozbiljnih infekcija.
 • Klozapin (antipsihotik). Istovremena pirmena povećava rizik od pojave ozibljnog neželjenog efekta poznatog kao agranulocitoza.
 • Cimetidin (lek koji se koristi za lečenje gorušice i čira na želucu). Istovremena primena povećava rizik od pojave krvarenja.
 • Istovremena primena povećava rizik od kardiotoksičnosti.

Istovremena primena sa sledećim lekovima povećava rizik od pojave ozbiljni aritmija koje mogu ugroziti život:

 • Pimozid (lek koji se koristi za lečenje šizofrenije).
 • Metadon – narkotički analgetik.
 • Efavirenz – lek za lečenje side.
 • Droperidol (antiemetik i antipsihotik).
 • Dolasetron – lek koji se koristi za lečenje mučnine indukovane hemoterapijom.
 • Antidepresivi, poput: citalopram i escitalopram.
 • Antiaritmici, poput: dronedaron, amiodaron, sotalol, hinidin i ibutilid.
 • Moksifloksacin, gatifloksacin i grepafloksacin. Istovremena primena sa ovim lekovima povećava rizik od pojave ozbiljnih aritmija.

Neželjena dejstva

Epirubicin može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Trombocitopenija
 • Akutna mijeloidna leukemija
 • Agranulocitoza
 • Neutropenija
 • Anoreksija
 • Kongestivna srčana insuficijencija
 • Tromboembolija
 • Mučnina
 • Alopecija
 • Azospermija
 • Astenija
 • Konjuntkivitis
 • Febrilna neutropenija
 • Amenoreja
 • Naleti vrućine
 • Letargija
 • Lokalna nekroza tkiva
 • Ulceracije
 • Krvarenje
 • Infekcije
 • Dehidratacija

Reference

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/050807lbl.pdf
 2. PIL

 

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.