Fevarin

0

Fevarin – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Fevarin sadrži aktivnu supstancu fluvoksamin i pripada grupi selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina. Smatra se da je mehanizam dejstva fluvoksamina direktno vezan za inhibiciju ponovnog preuzimanja serotonina a da je uticaj na noradrenergičke procese minimalan.

Ispitivanja o afinitetu fluvoksamina za druge receptore su pokazala da je afinitet vezivanja za adrenergičke (alfa i beta), histaminske, dopaminske i muskarinske receptore zanemariv.

Fevarin se nakon oralne primene potpuno resorbuje a maksimalne koncentracije u krvi se postužu nakon 3-8 sati. U visokom procentu se vezuje za proteine plazme (čak 80%).

Glavni enzim uključen u metabolizam Fevarin leka je CYP2D6 i procesom oksidativne demetilacije se pretvara u 9 različitih metabolita koji se izlučuju preko bubrega.

Poluvreme eliminacije Fevarin leka se kreće u rasponu od 13-22 sati što znači da se Fevarin zadržava u krvi čak i do 44 sati.

Indikacije

Fevarin se koristi za lečenje velike depresivne epizode i opsesivno-kompulzivnih poremećaja (OCD). FDA je odobrila primenu ovog leka samo za lečenje OCD, ali se u mnogim zemljama Fevarin koristi i za lečenje velikih depresivnih epizoda.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj se karakteriše neprijatnim i uznemirujućim idejama i ponašanjem koja se stalno ponavljaju a koje pojedinac oseća da mora izvršiti kako bi osetio olakšanje (npr. osoba misli da mora da opere ruke pet puta zaredom inače će se desiti nešto strašno, npr. umreti od zaraze).

Efikasnost Fevarin leka u terapiji opsesivno-kompulzivnih poremećaja je dokazana u tri kliničke studije (u jednoj je Fevarin primenjivan tokom 3 meseca a u druge dve studije tokom 10 nedelja). Ove kliničke studije su pokazale da Fevarin izaziva značajno poboljšanje simptoma OCD.

Doziranje

Fevarin tablete treba progutati cele, bez žvakanja, sa punom čašom vode. Tabletu ja najbolje primeniti uveče, neposredno pre spavanja.

Velika depresija

Preporučena početna doza u terapiji velike depresije je 50-100 mg jednom dnevno, uveče. Nakon 21-28 dana od početka terapije, neophodno je da se javite lekaru kako bi utvrdio da li je ova doza dovoljna ili se treba povećati. Lekar može povećati dozu i do 150 mg dva puta dnevno, što je maksimalna dnevna doza. Ipak, veće doze znače i veći rizik od neželjenih efekata, te stoga povećanje doze treba pažljivo razmotriti. Trajanje terapije depresije je najmanje 6 meseci.

Efikasnost i bezbednost Fevarin leka u terapiji depresije kod dece mlađe od 18 godina nije dokazana, te se stoga primena treba izbegavati kod pacijenata ispod 18 godina.

OCD

Preporučena početna doza u terapiji OCD je 50 mg jednom dnevno, uveče. Doza se može povećati nakon 3-4 dana ali ne treba da pređe 300 mg dnevno. Doza se treba postepeno povećavati dok se ne postigne odgovarajući terapijski odgovor. Nije utvrđeno koliko terapija treba trajati, ali s obzirom da je OCD hronična bolest, terapija takođe treba trajati dugotrajna.

Fevarin se može koristiti i za terapiju OCD kod dece starije od 8 godina. Početna doza kod pacijenata starosti 8-18 godina je 25 mg dnevno, pre spavanja. Doza se može povećavati za 25 mg na svakih 7 dana, dok se ne postigne adekvatan terapijski odgovor. Maksimalna doza kod dece je 200 mg dnevno. Ukoliko se primenjuju doze veće od 50 mg dnevno, doz treba podeliti u dve pojedinačne doze.

Nagla obustava terapije

Nagla obustava terapije se treba izbegavati jer može doći do pojave nepodnošljivih tegoba. Doza se mora postepeno smanjivati pre nego li se lek potpuno izbaci iz upotrebe.

Usled nagle obustave terapije, može doći do pojave sledećih simptoma:

 • Abnormalni snovi.
 • Mučnina.
 • Povraćanje.
 • Emocionalna nestabilnost.
 • Poremećaj vida.

Upozorenja

Istovremena primena Fevarin tableta sa inhibitorima monoamino oksidaze (MAO inhibitori) je kontraindikovana jer istovremena primena povećava rizik od pojave serotoninskog sindroma.

Terapija Fevarin lekom može početi dve nedelje nakon prekida terapije ireverzibilnim inhibitorima monoamino oksidaze (kao što su izokarboksazid, selegilin, rasagilin, tranilcipromin i fenelzin) odnosno sledećeg dana nakon prekida terapije reverzibilnim inhibitorima monoamino oksidaze (kao što su moklobemid, linezolid i metilen plavo).

U hitnim slučajevima istovremena primena Fevarin leka sa linezolid lekom (antibiotik) je moguća ako se radi o infekciji koja može ugroziti život.

Najmanje nedelju dana treba da prođe od prekida terapije Fevarin lekom da bi se otpočela terapija MAO inhibitorom.

Depresija je povezana sa povećanim rizikom od suicidalnih misli i ponašanja, a s obzirom na to da se na poboljšanje simptoma čeka najmanje 2-4 nedelje, neophodno je pažljivo pratiti pacijente dok se ne postigne poboljšanje simptoma. Meta analiza je pokazala povećani rizik od suicidalnih misli kod pacijenata starosti 18-24 godina. Ukoliko primetite pojavu suicidalnih misli, odmah se javite lekaru.

Kod pacijenata koji imaju oštećenje jetre ili bubrega dozu treba smanjiti.

Interakcije

Prijavljeno je čak 250 major interakcija Fevarin leka sa drugim lekovima.

Istovremena primena sa sledećim lekovima može da dovede do ozbiljnih neželjenih efekata (serotoninski sindrom):

 • 5-hiroksitriptofan – lek koji se koristi za supresiju apetita, kao pomoćno sredstvo za spavanje i antidepresiv.
 • Dekstrometorfan – antitusik (lek protiv kašlja).
 • Narkotički analgetici, kao što su: tramadol, pentazocin, oksikodon, hidrokodon, morfin, hidromorfon i fentanil.
 • Triciklični antidepresivi, kao što su: doksepin, imipramin, klomipramin, amitriptilin, protriptilin i nortriptilin.
 • Tetraciklični antidepresivi, kao što su: amoksepin, maprotilin i mirtazapin.
 • 5-HT3 antagonisti – lekovi koji se koriste za prevenciju mučnine kod pacijenata na hemoterapiji, kao što su: palonosetron, dolasetron, granisetron i ondansetron.
 • MAO inhibitori, kao što su: tranilcipromin, moklobemid, linezolid, selegilin, rasagilin i izokarboksazid.
 • Ostali lekovi iz grupe selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina, kao što su: citalopram, escitalopram, fluoksetin i paroksetin.

Fevarin se ne sme primenjivati istovremeno ni sa sledećim lekovima:

 • Aminofilin i teofilin – lekovi koji se koriste za lečenje astme. Fevarin može da poveća koncentraciju ovih lekova u krvi, čime se povećava rizik od neželjenih efekata, kao što su gubitak apetita, tremor, zbunjenost, nesanica, napadi, palpitacije i aritmije.
 • Bupropion – lek koji se koristi za prestanak pušenja. Istovremena primena povećava rizik od pojave napada.
 • Antihistaminici novije generacije, kao što su astemizol i terfenadin. Istovremena primena sa ovim lekovima povećava rizik od aritmija srca.
 • Cilostazol – lek koji se koristi za lečenje intermitentne klaudikacije. Istovremena primena povećava rizik od pojave mučnine, dijareje, vrtoglavice i nesvestice.
 • Cisaprid – lek koji se koristi za lečenje digestivnih poremećaja. Istovremena primena povećava rizik od torsade de pointes (vrlo ozbiljan tip aritmija).
 • Klopidogrel –lek koji se koristi za prevenciju infarkta i šloga. Fevarin smanjuje efikasnost ovog leka čime se povećava rizik od infarkta i šloga.

Neželjena dejstva

Fevarin može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Ekstrapiramidalni poremećaj.
 • Sucidialne ideje i ponašanje.
 • Serotoninski sindrom.
 • Psihomotorni nemir.
 • Ubrzan rad srca.
 • Abnormalna ejakulacija.
 • Menstrualni poremećaji.

Obavestite vašeg lekara ako primetite bilo koji nežejeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.