nora's christmas gift under 20 valentine's day gifts apec water systems coupon free itunes gift code generator online free coupons for prilosec otc email coupons canada

Gemnil

0

Gemnil

Gemnil odnosno njegova aktivna supstance gemcitabin spadaju u grupu antikancerogenih lekova (po hemijskoj strukturi je analog primidina). Deluje tako što ubija tumorske ćelije u S fazi DNK sinteze. Ovaj lek je indikovan u terapiji sledećih stanja:

 • Metastatski karcinom mokraćne bešike
 • Metastatski nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC) – prva linijska terapija
 • Metastatski epitelijalni karcinom ovarijuma
 • Metastatski karcinom dojke koji se ne može operista

Retko se koristi sam, već uglavnom u kombinaciji sa drugim lekovima.

Kontraindikacije

 • Dojenje
 • Alergija na aktivnu supstancu

Mere opreza

Gemnil deluje supresivno na koštanu srž što dovodi do pojave smanjenja broja leukocita u krvi što dalje rezultira smanjenjem imuniteta. Supresija koštane srži dovodi i do anemija i trombocitopenije (smanjen broj krvnih pločica, što vodi ka poremećaju zgrušavanja krvi). Zato se broj leukocita, eritrocita i trombocita treba redovno kontrolisati dok ste ne terapiji Gemnil lekom.

Ovaj lek može da ošteti jetru, te se funkcija jetre (nivo jetrenih enzima) mora redovno pratiti. Pacijenti koji u istoriji već imaju oštećenje jetre imaju povećani rizik od insuficijencije jetre dok su na terapiji ovim lekom.

Ovaj lek može da izazove i neželjene kardiovaskularne efekte, te ukoliko primetite nepravilan rad srca, obavestite vašeg lekara o tome.

Ovaj lek može da izazove i respiratorni distres sindrom (ARDS) što može imati ozbiljne posledice.

Ovaj lek je pokazao i reproduktivnu toksičnost, te se muškarcima koji su primenjivali ovaj lek savetuje da ne planiraju da ne postaju očevi barem godinu dana od poslednjeg dana uzimanja ovog leka.

Primena Gemnil-a u trudnoći i tokom dojenja

Ovaj lek ne treba primenjivati u trudnoći osim ako nije preko potrebno.

Ne sme se primenjivati tokom dojenja zbog mogućih toksičnih efekata na odojčad.

Doziranje

Gemnil se daje kao 30-minutna intravenska infuzija samo u bolnicama i samo od strane onkologa. Doza se preračunava prema telesnoj površini (m2) i to samo od strane onkologa ili kliničkog farmaceuta specijalizovanog za onkologiju.

U terapiji karcinoma bešike, Gemnil se obično primenjuje u dozi od 1000 mg/m2 prvog, osmog i petnaestog dana tokom 28-dnevnog ciklusa u kombinaciji sa cisplatinom.

U terapiji karcinoma pankreasa Gemnil se primenjuje u dozi od 1000 mg/m2 jednom nedeljno tokom najviše 7 nedelja.

U terapiji nemikrocelularnog karcinoma pluća može da se primenjuje samostalno ili u kombinaciji sa cisplatinom. Ako se primenjuje samostalno, preporučena doza je 1000 mg/m2 jednom nedeljno tokom tri nedelje, a ako se primenjuje u kombinaciji sa cisplatinom onda je doza 1250 mg/m2 prvog i osmog dana tokom 21-dnevnog ciklusa.

U terapiji metastatskog karcinoma dojke, Gemnil se daje u dozi od 1250 mg/m2 prvog i osmog dana tokom 21-dnevnog ciklusa u kombinaciji sa paklitakselom.

U terapiji karcinoma ovarijuma, Gemnil se daje u dozi od 1000 mg/m2 prvog i osmog dana tokom 21-dnevnog ciklusa.

Interakcije

Lekovi koji se ne smeju primenjivati dok ste na terapiji Gemnil lekom uključuju:

 • Vakcina protiv žute groznice
 • Klozapin – atipični antipsihotik
 • Etanercept i leflunomid – lekovi koji se koriste za lečenje reumatoidnog artritisa
 • Deferipron – lek koji se koristi za lečenje talasemija
 • Monoklonska antitela (adalimumab i golimumab)
 • Mipomersen – lek za snižavanje holesterola

Gemnil neželjena dejstva

Veoma česta Česta Povremena Retka Vrlo retka
Anemija Anoreksija Bronhospazam Infarkt srca Trombocitoza (povećan broj trombocita u krvi)
Lekopenija Mijalgija Intersticijalni pneumonitis Hipotenzija Teška alergijska reakcija
Trombocitopenija Artralgija Stvaranje ožiljaka na plućima Reakcija na mestu primene Steven-Johnson sindrom
Alopecija Simptomi slični gripu (kašalj i groznica) / / /
Prisustvo krvi u urinu Digestivne tegobe / / /
Otok raznih delova tela Nesanica / / /
Otežano disanje Febrilna neutropenija / / /

Ovde nisu probrajana sva moguća neželjena dejstva i Gemnil može da izazove i neka druga neželjena dejstva.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.