homemade football fan gifts family fun kingdom coupons lloyd banks the gift mixtape download godparent gift ideas etsy personalized gifts for godmothers

Indapamid

0

Indapamid – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Indapamid je lek koji pripada grupi antihipertenziva (lekovi koji se primenjuju za lečenje hipertenzije). Prema mehanizmu delovanja, ovaj lek se svrstava u diuretike.

Najveći deo leka se metaboliše putem jetre i samo 7% leka se izlučuje u urinu u nepromenjenom obliku. Oko 70% leka se vezuje za proteine plazme, dok je poluvreme eliminacije ovog leka 26 sati.

Indapamid se primenjuje za lečenje visokog krvnog pritiska ili retencije tečnosti ili soli usled kongestiven srčane insuficijencije.

Mere opreza

Indapamid je kontraindikovan kod pacijenata koji imaju anuriju (nesposobnost mokrenja ili mokrenje vrlo malih količina mokraće) kao i kod pacijenata koji su alergični odnosno hipersenzitivni na aktivnu supstancu indapamid ili druge lekove iz grupe indolina.

Prijavljeno je nekoliko slučajeva teške hiponatrijemije (nizak nivo natrijuma u krvi) praćene hipokalijemijom (nizak nivo kalijuma u krvi), što može dovesti do ozbiljnog elktrolitnog disbalansa i pojave tešških aritmija. Rizik od ovg neželjenog efekta je veći kod starijih žena.

Iz obog razloga, preporučuje se redovno praćenje nivoa elektrolita u krvi, naročito na početku terapije. Poželjno je takođe terapiju otpočeti niskim dozama i zatim postepeno povećavati dozu dok se ne postigne odgovarajući efekat, uz redovno praćenje elektrolita sa svakim povećanjem doze.

Indapamid može da izazove povećanje koncentracije mokraćne kiseline, te se stoga ne treba primenjivati kod pacijenata koji imaju giht.

Indapamid može da utiče na nivo šećera u krvi te se mora vrlo obazrivo primenjivati kod dijabetičara.

Ovaj lek se treba primenjivati uz oprez kod pacijenata koji imaju oslabljenu bubrežnu funkciju, zbog mogućeg rizika od azotemije. Praćenje bubrežne funkcije se preporučuje za vreme trajanja terapije ovim lekom.

Indapamid se treba primenjivati vrlo oprezno kod pacijenata koj imaju oštećenje jetre, jer može doći do pojave hepatičke kome.

Ovaj lek se ne treba primenjivati kod pacijenata koji imaju sistemski lupus jer može doći do pogoršanja simptoma.

Primena tokom trudnoće i dojenja

Studije na životinjama koje su primenile doze i do 6000 puta veće od onih koje se primenjuju kod ljudi, su pokazale da Indapamid ne ispoljava fetotoksično dejstvo i ne utiče na fertilitet. Ipak, do sada ne postoje studije na ljudima koje bi potvrdile ovo dejstvo. Zbog toga, FDA svrstava ovaj lek u grupu B, te se on ne sme primenjivati tokom trudnoće osim ako vaš lekar smatra da je korist za majku veća od rizika za fetus.

Ovaj lek se ne treba primenjivati kod edema koji se često javljaju u trudnoći.

Nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u mleko dojilja ili ne, ali se iz predostrožnosti ne preporučuje njegova primena kod dojilja.

Doziranje

Indapamid je dostupan u dozi od 1.25 mg u obliku tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Uobičajena doza u terapiji hipertenzije je jedna tablea (1.25 mg) dnevno, pri čemu je najbolje uzeti tabletu ujutru, odmah po ustajanju.

Ukoliko antihipertenzivni efekat ovog leka nije adekvatan, Indapamid se može kombinovati i sa drugim antihipertenzivima, pri čemu treba voditi računa o elektrolitima.

Interakcije

Indapamid smanjuje renalni klirens litijuma i samim tim usporava eliminaciju ovog leka, što može dovesti do pojave neželjenih efekata litijuma. Iz tog razloga, istovremena primena ova dva leka se ne preporučuje.

Istovremena primena sa kardiotoničnim glikozidima (kao što su digoksin) koji se koriste u lečenju srčane insuficijencije se treba izbegavati, zbog povećanog rizika od hipokalijemije.

Indapamid se ne treba primenjivati ni sa sledećim lekovima:

 • Aminolevulinska kiselina – koristi se za terapiju keratoza lica i lobanje. Istovremena primena može da dovede do povećanog rizika od fotosenzitivnosti i pojave ozbiljnih opekotina od sunčeve svetlosti.
 • Arsen trioksid – lek koji se koristi za lečenje akutne promijelotične leukemije. Istovremena primena može da dovede do pojave srčanih aritmija.
 • Antiaritmijski lekovi, kao što su: amiodaron, defetilid i dronedaron. Istovremena primena sa ovim lekovima može da dovede do pojave ozbiljnih srčanih aritmija.
 • Cisaprid – gastrointestnalni prokinetik. Istovremena primena može da dovede do pojave aritmija.
 • Metformin i drugi lekovi koji se koriste za lečenje dijabetesa. Možda će potrebno korigovanje doze vašeg leka za dijabetes.
 • Suplementi kalcijuma. Istovremena primena može da dovede do hiperkalcijemije.

Obavestite vašeg lekara o svim lekovima koje primenjujete.

Neželjena dejstva

Indapamid uglavnom izaziva blage i prolazne neželjene efekte. Prijavljeni su sledeći neželjeni efekti:

 • Nervoza
 • Bol u stomaku
 • Dijareja
 • Dispepsija
 • Mučnina
 • Elektrolitni disbalans (hiponatrijemija, hipokalijemija i hiperkalcijemija)
 • Smanjenje broja krvnih pločica
 • Pankreatitis
 • Dehidratacija
 • Hiperglikemija
 • Hepatitis
 • Fotosenzitivnost
 • Aritmije
 • Alergijska reakcija

Obavestite vašeg lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Literatura

 1. TGA
 2. FDA

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.