best thank you gifts for a man photo gifts uk delivery great clips 6.99 coupon colorado box butler coupon code

Prilenap

0

Prilenap – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Prilenap je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži enalapril i pripada porodici lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Angiotenzin-konvertujući enzim učestvuje u pretvaranju angiotenzina I u angiotenzin II koji važi za snažnu vazkonstriktornu supstancu. Osim što ispoljava vazokonstriktorni efekat, angiotenzin II stimuliše i lučenje aldosterona – hormon koji luči kora nadbubrežne žlezde i koji vrši reapsorpciju natrijuma i vode a stimuliše izlučivanje kalijuma.

Mehanizam dejstva Prilenap leka se grafički može prikazati na sledeći način:

Zbog ovakvih efekata, Prilenap se koristi za lečenje hipertenzije i lečenje simptomatske srčane insuficijencije.

Kontraindikacije i upozorenja

Prilenap je kontraindikovan kod pacijenata koji u anamnezi imaju angioedem povezan sa prethodnom primenom ACE inhibitora kao i kod pacijenata koji u anamnezi imaju idiopatski ili hereditarni angioedem.

S obzirom da su kliničke studije potvrdile toksično dejstvo na fetus (može da izazove smrt fetusa), ovaj lek je apsolutno kontraindikovan kod trudnica.

Njegova primena je takođe kontraindikovana kod pacijenata koji imaju kardiogeni šok.

Ovaj lek se mora obazrivo primenjivati kod pacijenata koji imaju opstrukciju leve komore ili opstrukciju protoka krvi.

Pacijenti koji imaju stenozu renalne arterije ili druga oštećenje bubrega, ne smeju da primenjuju ovaj lek bez pažljivog praćenja lekara. Prijavljeni su slučajevi bubrežne insuficijencije kod pacijenata koji imaju oštećenje bubrežne funkcije a primenjuju ovaj lek.

Ovaj lek može vrlo retko da izazove fulminantnu nekrozu jetre koja može imati smrtan ishod.

Slučajevi neutropenije, trombocitopenije i anemije su retko prijavljeni. Rizik od pojave ovih neželjenih efekata je veći kod pacijenata koji imaju oslabljenu bubrežnu funkciju kao i kod pacijenata koji uzimaju lekove koji takođe mogu da izazove iste neželjene efekte (npr. imunosupresivni lekovi).

Angioneurotski edem koji zahvata jezik, glotis, larinks, usne i lice se vrlo retko javlja, ali može imati fatalni ishod, te u slučaju pojave otoka odmah prekinite sa upotrebom leka i obratite se vašem lekaru.

Zbog mogućeg uticaja na nivo glukoze u krvi, dijabetičari koji primenjuju ovaj lek se moraju pažljivo pratiti na početku terapije (prvih mesec dana), kako bi se eventualno korigovale doze oralnih antidijabetika.

Kašalj je najčešći neželjeni efekat ovog leka. Kašalj je neproduktivan i vrlo često uporan. Ne treba prekidati terapiju ako kašalj prestane nakon mesec dana, ali ako i nakon mesec dana i dalje imate kašalj, onda se obratite lekaru kako bi se razmotrila eventualna promena terapije.

Prilenap povećava nivo kalijuma u krvi a povišen nivo kalijuma može da poremeti rad srca. Rizik od hiperkalijemije je veći kod pacijenata:

 • Koji imaju oslabljenu bubrežnu funkciju
 • Koji imaju metaboličku acidozu
 • Koji boluju od dijabetesa
 • Koji imaju akutnu srčanu insuficijenciju
 • Koji uzimaju diuretike koji štede kalijum (npr. aldosteron, spironolakton i triamteren).

Prilenap, trudnoća i dojenje

Prilenap je apsolutno kontraindikovan kod trudnica jer ispoljava fetalnu toksičnost. Istraživanja su pokazala da ovaj lek može da izazove poremećaj okoštavanja lobanje kao i da izazove renalnu insuficijenciju kod fetusa.

Primena ovog leka u periodu dojenja se ne preporučuje.

Doziranje

Uobičajena početna doza u terapiji blage hipertenzije je 5-10 mg jednom dnevno. Uobičajena doza održavanja je 20 mg jednom dnevno. Maksimalna dnevna doza održavanja za terapiju hipertenzije je 40 mg.

Za terapiju simptomatske srčane insuficijencije treba primenjivati sledeći režim doziranja:

 • Od prvog do trećeg dana: 2.5 mg jednom dnevno
 • Od četvrtog do sedmog dana: 2.5 mg dva puta dnevno
 • Od sedmog do četrnaestog dana: 5 mg dva puta dnevno ili 10 mg jednom dnevno
 • Nakon četrnaestog dana: 10 mg dva puta dnevno ili 20 mg jednom dnevno

Tabletu treba uzeti nezavisno od hrane.

Interakcije

Prilenap se ne sme primenjivati istovremeno sa sledećim lekovima:

 • Litijum (antipsihotik). Prilenap povećava plazma koncentraciju litijuma te stoga povećava i rizik od toksičnosti.
 • Triciklični antidepresivi (npr. imipramin, nortriptilin, amitriptilin i desimipramin). Ovi lekovi mogu da pojačaju antihipertenzivni efekat Prilenap leka te se istovremena primena mora izbegavati.
 • Nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL), kao što su: diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, flurbiprofen, indometacin i drugi. Ovi lekovi smanjuju antihipertenzivni efekat Prilenap leka.
 • Oralni anti-dijabetici (npr. metformin, gliklazid, gliburid, glimepirid, pioglitazon i drugi). Prilenap može da pojača anti-hiperglikemijsko dejstvo ovih lekova te stoga povećava rizik od hipoglikemije.

Istovremena primena sa alkoholnim pićima se mora izbegavati.

Neželjena dejstva

Neželjena dejstva Prilenap leka uključuju:

 • Neutropenija
 • Agranulocitoza
 • Anemija
 • Trombocitopenija
 • Kašalj
 • Angioedem
 • Hipoglikemija
 • Insomnia
 • Glavobolja
 • Zamagljen vid
 • Hipotenzija
 • Ubrzan rad srca
 • Bol u grudima
 • Impotencija
 • Ginekomastija
 • Hiperkalijemija
 • Hiponatrijemija
 • Mučnina
 • Bol u stomaku

Reference

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/018998s076lbl.pdf

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.