Revolade

0

Revolade – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Revolade sadrži eltrombopag i pripada grupi agonista trombopoetinskih receptora. Trombopoetin je glikoproteinski hormon koji stimuliše produkciju i diferencijaciju megakariocita koja onda proizvode krvne pločice. Revolade deluje tako što se vezuje za trombopoetinski receptor i ispoljavajući agonističko dejstvo deluje oponaša fiziološku funkciju trombopoetina.

Upotreba

Koristi se za lečenje imune (idiopatske) trombocitopenijske purpure kada lečenje kortikosteroidima, splenektomijom (hirurško uklanjanje slezine) ili imunoglobulinima nije dalo odgovarajuće rezultate. Trombocitopenijska purpura je uzrokovana smanjenim brojem trombocita što vodi do povećanog rizika od krvarenja. Pacijenti koji imaju snižen broj trombocita imaju sledeće simptome: modrice, epistaksa, krvarenje iz desni, petehije (okrugle crvene tačkice ispod kože) i otežana kontrola i zaustavljanje krvarenja.

Koristi se i kod pacijenata koji imaju hepatitis C kako bi omogućio otpočinjanje terapije interferonima.

Koristi se i kod pacijenata koji imaju težak oblik aplastične anemije koji ne reaguje na terapiju imunosupresivnim lekovima.

Nakon oralne primene, maksimalne koncetracije u plazmi se postižu za 2-6 sati. Najveći deo leka se izlučuje putem fecesa (60%) a oko 30% se izlučuje putem urina.

Mere opreza

Ne postoje poznate kontraindikacije na ovaj lek.

Treba se obazrivo primenjivati kod pacijenata koji imaju oslabljenu jetrenu funkciju kao i kod pacijenata koji su imali trombotički događaj ili imaju istoriju trombotičkih događaja u porodici. Revolade povećava rizik od stvaranje tromba. Pacijenti koji uzimaju oralne kontraceptive ili gojaznost, imaju povećan rizik od stvaranja tromba, te se Revolade treba primenjivati sa velikim oprezom kod takvih pacijenata.

Revolade, trudnoća i dojenje

FDA kategorija: C. Postoje dokazi o embrioletalnim efektima ovog leka, te se primena tokom trudnoće mora izbegavati. Istraživanja na pacovima koja su ispitivala primenu doza koje su 6 puta veće od onih koje su primenjuju kod ljudi, su povećale incidencu letalnog ishoda fetusa.

Nema podataka da li se ovaj lek izlučuje u mleko dojilja, te se dojenje treba obustaviti dok ste na terapiji ovim lekom.

Doziranje

Uobičajena početna doza u terapiji idiopatsske trombocitopenijske purpure i aplastične anemije kod pacijenata starijih od 6 godina je 50 mg jednom dnevno dok se kod pacijenata starosti 1-5 godina preporučuje početna doza od 25 mg jednom dnevno.

Uobičajena početna doza u terapiji idiopatske trombocitopenijske purpure i aplastične anemije kod pacijenata istočno-azijskog porekla je 25 mg jednom dnevno.

Maksimalna dnevna doza u terapiji idiopatske trombocitopenijske purpure je 75 mg.

Maksimalna dnevna doza u terapiji idiopatske trombocitopenijske purpure je 150 mg.

Uobičajena početna doza u terapiji trombocitopenije uzrokovane hroničnim hepatitisom C je 25 mg jednom dnevno. Doza se može povećavati postepeno do maksimalno 100 mg dnevno.

Mleko, mlečni proizvodi i antacidi koji sadrže kalcijum mogu da smanje apsorpciju a samim tim i efekat Revolade leka. Iz tog razloga, ne uzimajte mleko, mlečne proizvode ili antacide 4 sata pre ili posle uzimanje Revolade leka.

Interakcije

Revolade može da interaguje sa sledećim lekovima:

 • Antacidi koji sadrži kalcijum, magnezijum ili aluminijum.
 • Inhibitori HMG CoA reduktaze (statini), kao što su: pravastatin, lovastatin, simvastatin, rosuvastatin, fluvastatin i atorvastatin.
 • Vitaminski i mineralni preparati koji sadrže gvožđe, cink, kalcijum, magnezijum i selen.
 • Metotreksat – lek koji se koristi za lečenje karcinoma.
 • Azatioprin – lek koji se koristi kod transplatacije organa i lečenju autoimunih bolesi.
 • Danazol – lek koji se koristi za lečenje endometrioze.

Neželjeni efekti

Revolade može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Mučnina i povraćanje
 • Inflamacija i bol u mišićima
 • Inflamacija i bol u zglobovima
 • Dijareja
 • Opstipacija
 • Bol u stomaku
 • Uvećanje stomaka
 • Prisustvo krvi u stolici
 • Bol u kostima
 • Zamagljen vid
 • Poremećaji raspoloženja (anksioznost i depresija)
 • Pruritus
 • Poremećaj govora
 • Poremećaj čula ukusa
 • Malaksalost
 • Alopecija
 • Hiperbilirubinemija
 • Povećanje nivoa jetrenih enzima
 • Parestezija
 • Poremećaji srca (tahikardija i akutni infarkt srca)
 • Tromboembolijski događaji
 • Gubitak apetita
 • Povećanje nivoa mokraćne kiseline u krvi i giht

Reference

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/207027s000lbl.pdf
 2. PIL

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.