Zavedos

0

Zavedos – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Zavedos je lek koji sadrži aktivnu supstancu koja se zove idarubicin hidrohlorid. Pripada grupi lekova koji se zovu antraciklini. Koristi se za lečenje različitih vrsta karcinoma jer deluje tako što sprečava dalji rast tumorskih ćelija. Najčešće se koristi u terapiji akutne mijeloidne leukemije kao i u terapiji akutne limfoblastne leukemije.

Mehanizam delovanja i farmakokinetika

Zavedos deluje tako što interaguje sa enzimom koji se zove topoizomeraza II i sprečava sintezu nukleinskih kiselina, čime ometa rast tumorskih ćelija.

Poluvreme eliminacije ovog leka je 22 sata. Zavedos se metaboliše u jetri, pri čemu se stvara metabolit koji se zove idarubicinol. Glavni put eliminacije je putem stolice, dok se manji deo izlučuje putem urina. Čak 97% leka se vezuje za proteine plazme, te treba imati ovu činjenicu na umu prilikom primene drugih lekova koji se takođe vezuju za proteine plazme u visokom procentu, kako bi se izbegle eventualne interakcije.

Istraživanja su pokazala da pacijenti koji imaju umereno ili teško oštećenje jetre ili bubrega, imaju znatno veće koncentracije leka u krvi, što može dovesti do neželjenih efekata. Iz tog razloga se doza kod ovih pacijenata mora smanjiti.

Mere opreza

Zavedos se ne treba koristiti kod pacijenata koji imaju ili su imali supresiju koštane srži, jer Zavedos može da dovede do pogoršanja stanja kod ovih pacijenata.

Zavedos ne treba koristiti ni kod pacijenata koji imaju teške aritmije ili druga oboljenja srca, zbog kardiotoksičnosti ovog leka. U nekim slučajevima, vaš lekar može odlučiti da vam da Zavedos iako imate postojeće srčano oboljenje, ako smatra da je korist od izlečenja leukemije veća od kardiotoksičnog rizika.

Prijavljeno je nekoliko slučajeva teških, fatalnih infekcija kod pacijenata koji su uzimali ovaj lek, jer Zavedost može da dovede do teške mijelosupresije i da značajno smanji broj belih krvnih zrnaca koji su glavna linija odbrane od infekcija. Zbog toga, Zavedos se ne sme koristiti kod pacijenata koji imaju tešku infekciju ili nekontrolisanu infekciju.

Pacijenti koji su alergični na idarubicin ili druge lekove iz grupe antraciklina, ne smeju da primenjuju Zavedos.

Dok ste na terapiji ovim lekom, poželjno je da se redovno kontroliše krvna slika (kako bi se na vreme uočila mijelosupresija) kao i srčana funkcija (kako bi se na vreme uočili eventualni kardiotoksični efekti ovog leka).

Trudnoća i dojenje

FDA svrstava ovaj lek u kategoriju D, što znači da se Zavedos nikako ne sme primenjivati tokom trudnoće. Zavedos je embriotoksičan i teratogen, te je stoga njegova primena u trudnoći kontraindikovana.

Poželjno je da koristite odgovarajuće kontraceptivne metode dok ste na terapiji ovim lekom, kako biste izbegli trudnoću.

Ne smete da dojite dok ste na terapiji ovim lekom, jer nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u mleko dojilja. S obzirom na toksičnost ovog leka, dojenje treba izbegavati dok ste na terapiji ovim lekom.

Doziranje

Zavedos postoji u obliku intravenske injekcije ali i u obliku kapsula. Kapsule se primenjuju u situacijama kada intravenska primena nije moguća.

Dostupne forme i doze uključuju:

 • Zavedos kapsule 5 mg
 • Zavedos 10 mg/10 ml injekcije
 • Zavedos 5 mg/5 ml injekcije

Vaš onkolog će odrediti dozu koja je najbolja za vas i objasniti vam na koji način i koliko često da primenjujete ovaj lek.

Injekcije se moraju dati od strane stručnog medicinskog osoblja. Doza se obično preračunava na osnovu vaše telesne površine i izražava se u mg/m2. Ovo je najpreciznije doziranje antineoplastičnih lekova, kao što je Zavedos i samo stručno lice može izračunati dozu koja je najbolja za vas.

Ukoliko uzimate kapsule, progutajtu kapsulu celu, sa dosta tečnosti. Odmah po uzimanju kapsule, operite vaše ruke sapunom.

Interakcije

S obzirom da može da dovede do aritmija, Zavedos se ne sme primenjivati istovremeno sa antiaritmijskim lekovima, kao što su amiodaron, ibutilid, bepridil, dofetilid, kvinidin, dronedaron, prokainamid, kao i sa drugim lekovima koji imaju potencijal da izazovu aritmije, uključujući: cisaprid (gastroprokinetik), cabozantininb (koristi se u terapiji karcinoma renalnih čelija), ceritinib (koristi se u terapiji karcinoma pluća),

Istovremena primena sa lekom koji se zove klozapin (antipsihotik), može da dovede do agranulocitoze odnosno stanja koje se karakteriše veoma niskim brojem belih krvnih ćelija, što za posledicu može imati oslabljenje imunog sistema i pojavu teških infekcija. Iz istog razloga, Zavedos se ne sme primenjivati ni sa sledećim lekovima koji se koriste u terapiji reumatoidnog artritisa (kao što su certolizumab i adalimumab)

Zavedos može da interaguje sa više od 70 lekova, te je stoga veoma važno da obavestite vašeg onkologa o svim lekovima koje primenjujete.

Neželjena dejstva

Veoma česta neželjena dejstva uključuju:

 • Infekcije
 • Anemija
 • Smanjen broj krvnih zrnaca
 • Smanjen broj leukocita u krvi
 • Anoreksija, mučnina i povraćanje
 • Crvena prebojenost urina
 • Glavobolja
 • Groznica

Česta neželjena dejstva uključuju:

 • Usporen rad srca
 • Ubrzan rad srca
 • Aritmije
 • Srčana insuficijencija
 • Hemoragije
 • Tromboflebitis
 • Krvarenje u gastrointestinalnom traktu
 • Osip

Povremena neželjena dejstva uključuju:

 • Sepsa
 • Dehidratacija
 • Povećana koncetracija mokraćne kiseline u urinu
 • Infarkt
 • Enterokolitis
 • Urtikarija
 • Celulitis

Ovo nisu sva neželjena dejstva. Ukoliko primetite bilo koji drugi neželejni efekat, obavestite vašeg lekara odmah.

Literatura

 1. FDA 
 2. TGA 

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.